@ Bajet 2013

Sunday, September 30, 2012

Hmm macam biasa Ibu takdelah dapat banyak faedah dari bajet ni. Tunggu nanti bila dah masuk kerajaan barulah boleh senyum sikit. Harap-harap tahun depan bolehla ye. Satu-satunya yang Ibu dapat hanyalah:

Meneruskan program Baucar Buku 1Malaysia kepada pelajar institusi pengajian tinggi dan pra-universiti dan nilai baucar dinaikkan daripada RM200 kepada RM250.
 
Oklah tu kan daripada takde langsung. :). Lain-lain intipati belanjawan 2013 ni - sumber mstar

Tema Belanjawan 2013 ialah "Memakmur Negara, Mensejahtera Rakyat: Sebuah Janji Ditepati".
* Peruntukan RM251.6 bilion bagi melaksanakan semua langkah, program dan projek pembangunan.

* RM201.9 bilion diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus dan RM49.7 bilion bagi peruntukkan pembangunan.

* RM58.6 bilion diperuntukkan bagi Emolumen dan RM33.7 bilion bagi perkhidmatan dan bekalan.

* RM3.0 bilion diperuntukkan bagi pelaksanaan projek permulaan (EPP) bagi tahun 2013.

* Penyediaan Dana Strategik Pelaburan Domestik berjumlah RM1.0 bilion di bawah Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia untuk aktiviti penyumberan luar dan pemerolehan teknologi oleh syarikat tempatan.

* Penyediaan dana sebanyak RM1.0 bilion di bawah Skim Pembangunan PKS bawah kendalian SME Bank.

* SME Bank dengan kerjasama Bank Pembangunan Islam akan menyediakan Dana Industri Halal sebanyak RM200 juta untuk membiayai modal kerja PKS terlibat.

* Skim perlindungan insurans berkelompok kepada penjaja dan peniaga kecil berdaftar dengan had maksimum RM5,000 dengan peruntukan RM16 juta setahun.

* Pertumbuhan ekonomi diunjur berkembang kukuh pada kadar 4.5 peratus hingga 5.5 peratus.

* KDNK nominal dijangka melepasi paras RM1.0 trilion.

* Peruntukan RM251.6 bilion bagi program dan projek pembangunan, dengan fokus terhadap kesejahteraan rakyat.

* Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan 2013 dianggarkan meningkat kepada RM208.6 bilion.

* Pelaburan swasta dijangka meningkat kepada RM148.4 bilion.

* RM30 bilion diperuntukkan bagi sektor ekonomi untuk menampung keperluan infrastruktur perindustrian serta pertanian dan pembangunan luar bandar

* RM11.1 bilion diperuntukkan bagi sektor sosial termasuk pendidikan dan latihan, kesihatan, kebajikan, perumahan serta pembangunan masyarakat.

* RM4.6 bilion diperuntukkan bagi pembangunan sektor keselamatan, RM2 bilion bagi pentadbiran am dan RM2 bilion untuk simpanan luar jangka.

* Kerajaan akan terus memperhebat pelaksanaan 12 Bidang Keberhasilan Utama Ekonomi (NKEA) negara.

* RM3 bilion diperuntukkan bagi pelaksanaan Projek Permulaan, termasuk RM1.5 bilion bagi projek pertanian seperti kelapa sawit, getah, herba bernilai tinggi dan padi.

* Perbadanan Nasional Bhd menyedia kemudahan pinjaman hingga RM25,000 bagi pemegang lesen dan RM500,000 bagi penyedia lesen menerusi program Transformasi Perniagaan.

* Elaun Cukai Pelaburan 100 peratus untuk 10 tahun bagi aktiviti penapisan produk petroleum kepada yang layak.

* Program Insentif Global bagi Perdagangan (GIFT) ditambah baik dengan pengecualian cukai pendapatan 100 peratus ke atas pendapatan berkanun bagi tempoh tiga tahun pertama operasi.

* Perbelanjaan menerbitkan AgroSukuk diberi potongan cukai dua kali bagi tempoh empat tahun mulai tahun taksiran 2012 hingga 2015.

* RM500 juta diperuntukkan bagi projek River of Life bagi mengindahkan Sungai Klang, RM300 juta untuk projek pemulihan rangkaian paip dan pembetungan bagi perkhidmatan dan kemudahan air.

* RM358 juta diperuntukkan di bawah perbelanjaan pembangunan sempena Tahun Melawat Malaysia 2013/2014.

* Lanjutan pengecualian cukai pendapatan selama tiga tahun bagi pengusaha pelancongan yang mengendalikan sekurang-kurangnya 750 pelancong asing atau 1,500 pelancong tempatan setahun.

* Memberi penekanan kepada sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan negara dan memastikan kelestarian jaminan bekalan makanan. RM5.8 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

* RM30 juta diperuntukkan bagi pembangunan program pertanian merangkumi aplikasi penggunaan teknologi tinggi dalam pengeluaran buah dan sayuran, peningkatan bekalan benih berkualiti, kestabilan harga melalui jualan terus dari ladang, pewujudan pasar ikan rakyat serta penambahbaikan institusi latihan pertanian.

* RM75 juta bagi meningkatkan pengeluaran produk makanan dan kesihatan.

* RM432 juta disediakan untuk program penanaman semula pokok kelapa sawit di bawah NKEA sektor perladangan.

* RM127 juta disediakan untuk pembangunan bahan terbitan oleo bernilai tinggi yang dapat mengubah komposisi industri hiliran.

* Empat kawasan jelapang padi baru dibuka dan diperluas iaitu di Kota Belud, Batang Lupar, Rompin dan Pekan. Pertambahan seluas 19,000 hektar dengan penyertaan 12,237 pesawah dijangka menghasilkan 104,000 tan metrik dengan perbelanjaan sebanyak RM140 juta.

* RM230 juta diperuntukkan sebagai insentif tangkapan ikan dan bayaran elaun bantuan sara hidup nelayan. Pada masa ini kerajaan memberi elaun sara hidup RM200 sebulan kepada nelayan, menyediakan insentif pada kadar 10 sen hingga 20 sen sekilo bagi hasil tangkapan ikan dan memperkenal skim perlindungan insuran nelayan.

* Pengecualian cukai pendapatan bagi tempoh 10 tahun kepada syarikat berstatus Tun Razak Exchange, pengecualian duti setem berstatus TRX Marquee dan pengecualian cukai bagi pemaju hartanah.

* Yayasan Wakaf Malaysia, di bawah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji diberi tanggungjawab untuk merangka pelan induk Wakaf Korporat dengan mengambil kira struktur perundangan Agama Islam Negeri.

* RM9 bilion atau 43 peratus daripada nilai kos infrastruktur projek MRT diperuntukkan kepada syarikat Bumiputera.

* Dana Pembiayaan Bumiputera berjumlah RM1 bilion akan disediakan oleh SME Bank untuk membantu PKS membiayai pengambilalihan anak syarikat milik GLC yang menjalankan aktiviti bukan teras dan telah dikenal pasti untuk dijual.

* Skim Jaminan Modal Kerja akan dilanjutkan sehingga Disember 2013, dan diperluaskan kepada syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi serta kelayakan manakala dana pemegang saham syarikat ditingkatkan kepada RM20 juta.

* DanaInfra Nasional Bhd akan terbitkan bon runcit bernilai RM300 juta akhir tahun 2012 untuk biayai pembangunan MRT.

* Perbelanjaan tambahan menerbitkan bon dan sukuk runcit akan diberi potongan cukai dua kali mulai tahun taksiran 2012 hingga 2015.

* Pelabur individu diberi pengecualian duti setem ke atas surat cara yang terlibat dalam urus niaga bon dan sukuk runcit.

* Suruhanjaya Sekuriti perkenal inisiatif Graduate Representative Program dengan sektor swasta bagi melatih 1,000 graduan.

* Peruntukan modal Danajamin ditambah sebanyak RM400 juta dalam tempoh dua tahun. Suntikan ini dapat melipatgandakan nilai terbitan antara RM4 bilion hingga RM6 bilion.

* RM100 juta disediakan kepada Yayasan Pasaran Modal melalui Tabung Pembangunan Pasaran Modal di bawah kawal selia Suruhanjaya Sekuriti.

* RM2.4 bilion diperuntukkan bagi pemberian subsidi dan intensif pertanian. Bantuan ini termasuk RM480 juta bagi subsidi dan insentif padi yang merangkumi pemberian subsidi harga padi, RM465 juta pemberian subsidi baja padi, RM80 juta insentif peningkatan hasil padi, RM563 juta insentif pengeluaran harga padi, RM528 juta subsidi harga beras dan RM85 juta subsidi benih padi sah.

* Memperkenalkan Skim Perlindungan Takaful Padi kepada pengusaha sawah di bawah 10 hektar, yang dapat memanfaatkan 172,000 pesawah. Buat permulaan kerajaan memperuntukkan RM50 juta.

* RM41 juta diperuntukkan bagi projek Azam Tani bagi memberi manfaat kepada 6,730 peserta keluar daripada garis kemiskinan.

* RM38.7 diperuntukkan kepada Kementerian Pelajaran meliputi peruntukan mengurus dan pembangunan.

* Peruntukkan tambahan RM500 juta bagi meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaran subjek-subjek teras, yakni Bahasa Kebangsaan, bahasa Inggeris, sains dan matermatik melalui pendekatan "Higher Order Thinking Skills".

* Tambahan RM1 bilion lagi kepada Tabung Khas Pembinaan, Penambahbaikan dan Penyelenggaraan Sekolah khusus bagi keperluan mendesak untuk membaik pulih bangunan sekolah, penyelenggaraan, pembelian peralatan dan pembinaan blok tambahan.

* RM1.2 bilion diperuntukkan bagi pendidikan prasekolah termasuk kepada Jabatan Kemajuan Masyarakat, Kementerian Pelajaran, PERMATA dan Jabatan Perpaduan dan Intergrasi Nasional.

* Peruntukkan RM380 juta disediakan di bawah Kementerian Pelajaran untuk penempatan guru prasekolah.

* Kerajaan mencadangkan geran pelancaran RM10,000 kepada penyedia Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak (ECCE) swasta untuk membantu mereka membuka taska baru yang berkualiti. Dianggarkan 1,000 ECCE swasta baru akan mendapat manfaat.

* Potongan cukai dua kali akan diberi kepada majikan yang menyediakan elaun atau subsidi kepada pekerja dan perbelanjaan penyelenggaraan kemudahan taska dan pusat jagaan.

* Potongan cukai bersamaan dengan jumlah pelaburan oleh pelabur pemangkin dalam syarikat teroka dibenarkan ditolak daripada semua jenis pendapatannya.

* Dana Skim Pembiayaan Teknologi Hijau akan ditambah sebanyak RM2.0 bilion lagi dan tempoh permohonan skim ini dilanjutkan sehingga 31 Disember 2015.

* Kerajaan akan memastikan hutang Kerajaan Persekutuan tidak melebihi paras 55 peratus kepada KDNK dan defisit fiskal terus berkurangan kepada tiga peratus menjelang 2015.

* Sistem percukaian negara akan diperkukuhkan dengan sistem cukai yang menyeluruh dan saksama.

* Perolehan kerajaan dan pembelian adalah berdasarkan prinsip "nilai untuk wang".

* Peruntukkan RM6 bilion bagi melaksanakan pelbagai projek dan program untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi. Antara projek yang dikenal pasti termasuk membaik pulih dan menyelenggara sekolah, klinik kesihatan, projek perumahan, projek tangki air, rancangan tebatan banjir dan penyediaan kemudahan sukan.

* Peruntukkan RM1.9 bilion bagi membina 123,000 unit rumah pada harga berpatutan di kawasan strategik, dan akan dilaksanakan oleh PR1MA, Syarikat Perumahan Nasional Bhd dan Jabatan Perumahan Negara.

* Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) ke atas keuntungan pelupusan hartanah yang dibuat dalam tempoh tidak melebihi dua tahun mulai tarikh perolehan dikenakan pada kadar 15 peratus, bagi tempoh pegangan melebihi dua hingga lima tahun dikenakan pada kadar 10 peratus dan bagi tempoh pegangan melebihi lima tahun tidak dikenakan CKHT.

* Peruntukan RM100 juta kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang dijangka dapat memulihkan 30 projek rumah terbengkalai.

* Insentif cukai pemulihan rumah terbengkalai untuk menggalakkan penyertaan sektor swasta.

* Kadar cukai pendapatan diturunkan satu mata peratusan bagi setiap kumpulan pendapatan bercukai tahunan melebihi RM2,500 sehingga RM50,000.

* Kadar cukai pendapatan koperasi dikurangkan antara satu dan tujuh mata peratusan bagi semua kumpulan pendapatan bercukai.

* Felda akan membangunkan 20,000 projek perumahan dalam kawasan Felda, membaiki rumah-rumah kampung tradisi, program latihan dan latihan kemahiran.

* Yayasan 1MDB akan menyediakan RM300 juta bagi pemberian geran pendidikan, bantuan kewangan, pembinaan rumah untuk pelajar prasekolah di kawasan pedalaman Sarawak, Klinik Bergerak 1Malaysia dan program membaiki rumah bagi golongan miskin dan daif.

* Syarikat GLIC dan GLC akan memperuntukkan RM500 juta untuk menjalankan aktiviti tanggungjawab sosial korporat dalam bidang pembangunan komuniti, biasiswa, pendidikan, sukan dan alam sekitar.

* Pengusaha bas sekolah yang membeli bas baru untuk mengantikan bas yang berusia lebih 25 tahun akan diberi rebat tunai RM10,000 dan subsidi kadar faedah dua peratus ke atas pinjaman.

* Skim perlindungan insurans kemalangan diri, hilang upaya kekal dan kematian kepada murid sekolah yang menggunakan perkhidmatan bas sekolah berpermit dengan had maksimum perlindungan RM100,000.

* RM2.6 bilion diperuntukkan bagi program kebajikan pelajar sekolah daripada keluarga berpendapatan rendah merangkumi bantuan makanan asrama, Rancangan Makanan Tambahan, pembelian buku teks dan bantuan bayaran tambahan persekolahan.

* Program bantuan persekolahan RM100 kepada pelajar sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah diteruskan mulai Jan 2013 dengan peruntukan RM540 juta.

* Meneruskan program Baucar Buku 1Malaysia kepada pelajar institusi pengajian tinggi dan pra-universiti dan nilai baucar dinaikkan daripada RM200 kepada RM250.

* Pelepasan cukai bagi Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) dinaikkan daripada RM3,000 kepada RM6,000.

* Diskaun 20 peratus bagi peminjam yang menyelesaikan sekali gus pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), manakala peminjam yang membayar pinjaman secara konsisten akan menikmati diskaun 10 peratus setahun.

* 100 Pusat Internet 1Malaysia akan diwujudkan di kawasan perumahan rakyat bagi tempoh 2013 hingga 2015 dengan peruntukan RM150 juta.

* Tambahan bonus sebulan gaji bagi penjawat awam yang mana bayaran setengah bulan akan dibuat pada Dis 2012, manakala setengah bulan lagi pada Jan 2013 dan bayaran RM500 kepada pesara kerajaan.

@ My First Kleenex® Ultra Soft Fresh Scented Experience

Bilik air anda berbau? Suka wangi-wangi? Tak perlu lagi nak pasang lilin wangi ke gantung pewangi ke kat tandas lagi.
 
 
 
 
Kenapa pula? Sebab sekarang dah ada TISU WANGI. Ha kira dua dalam satu. Boleh pakai dan pada masa yang sama  boleh mewangikan bilik air anda. Jeng jeng jeng - memperkenalkan KLEENEX® ULTRA SOFT FRESH BARU.
 

 
 
Kleenex® Ultra Soft Fresh boleh didapati di semua pasaraya dalam pek 10-gulung dan 20-gulung dan setiapnya pada harga jualan RM17.95 dan RM33.10. Ibu dah pakai di rumah. Memang wangi.
 
 
Satu wajib ada dalam toilet
 
Ibu sangat suka sebab tisunya amat lembut, kuat (kekal kuat walau basah) dan lebih menyerap. Wangi die pun memang melekat di tangan :).


 

Tak payah spray pewangi lagi - Ibu bukan je letak dalam bilik air tapi kat ruang tamu dan bilik tidur (sep budget tak payah nak beli pewangi dah :P). Ibu guna untuk Amani dan Ammar sebab tisunya kan lembut walaunpun tisu tandas ye.
 
 
Amani suka sebab sangat lembut
 
Peraduan “Kleenex®: Refresh Your Bathroom”
 
Selain itu, KLEENEX juga sedang mengadakan pertandingan Peraduan “Kleenex® Refresh Your Bathroom” di laman Facebook Kleenex Malaysia (www.facebook.com/Kleenex.Malaysia). Hadiah memang lumayan - lebih dari RM40,000 keseluruhannya, terdiri dari pengubahsuaian bilik mandi professional bernilai RM10,000, bekalan tisu mandi wangian Kleenex® Ultra Soft Fresh baru selama satu tahun dan liputan ekskusif dalam majalah Parenthood!.
 
 
 
Ha sape tak nak kan. Boleh nak tambah bath tub ka jacuzi ka. Tak payah nak bawa anak pegi swimming pool lagi. Cepat join - hari ni last untuk join contest ni!! Senang je just bagitau kenapa bilik air anda perlukan makeover.
 
Maklumat lanjut boleh didapati dalam laman Facebook Kleenex® Malaysia.

@ Sape nak RM100 tunai?

Friday, September 28, 2012

Ha peluang keemasan. Sape nak RM100 tunai? Senang je. Just share kempen Masterchef di FB, Twitter atau blog anda. Kempen tu macam kat bawah ni. 5 yang bernasih baik akan dapat RM100 tunai.


Sebelum sertai tu make sure anda ahli Says. Sertai je dah dapat RM5 free. Bila share nanti dapat lagi komisennya (selain daripada kemungkinan untuk dapat RM100 tu la kan:)). Macam mana nak sertai?

  1. Make sure you are a SAYS member.
  2. Simply share the campaign above with your friends!
  3. 5 lucky campaign sharers will win RM100 Bonus each!
  4. Winners will be announced here on the SAYS blog, on 8th October 2012 (Monday).
Mudah je kan. Tapi jangan lupa - jadi ahli dulu - klik sini if nak register.

@ Rambut cacak?

Thursday, September 27, 2012

Rambut Amani masih tegak mencacak. Sama macam rambut Ammar dulu. Masa Ammar time 4 bulan kami botakkan balik. Lepas tu baru tumbuh elok.


Rambut Ammar masa 3 bulan
 
Tapi tak naklah botakkan lagi rambut Amani. Nak tunggu juga sampai rambut tu panjang dan jatuh sendiri. Huhu. Bawah ni pula gambar rambut Amani terkini.
Tak selebat rambut Ammar. Rambut Amani lembut sikit. Harap nanti jatuh sendiri ye. Kalau cacak juga ibu ikat je buat macam ikat pokok kelapa - alah buat tocang cacak tegak tu. :)

@ 6? oh tidak

Wednesday, September 26, 2012

Ceritanya bermula begini. Lepas Amani lahir, Ammar baru tahu Amani tu baby girl. Mula-mula dia tak nak. Katanya Abang nak baby boy. Baby boy boleh ajak main bola. Ibu pun pujuk-pujuklah. Yelah takut pula nanti dia tak suka Amani ke puk Amani ke. Ibu kata next time baby boy pula k. Ammar pun senyum. Ok Ibu - nanti lepas ni baby boy pastu baby girl pastu baby boy pastu girl balik k. Hoho. Ibu layankan ajelah.
 
Masa balik kampung baru ni, ada yang tanya Ammar. Nak adik lagi ke? Ammar cakap nak adik lagi 6.  Boy, girl, boy girl, boy girl. Ayak nak pengsan pulak Ibu dengar. Betul-betul nak adik 6. Ibu beranak Amani pun trauma tak hilang lagi. Huhu.
 
Ibu rasa sorang lagi bolehla kot. Lebih-lebih tak mampu. Fikir bersalin satu hal. Fikir nak jaga satu hal. Sangat salute pada yang beranak banyak dan rileks je jaga anak. Ibu jaga Ammar pun boleh kena migrain hari-hari. Huhu. Bayangkan kalau 6. Memang la pengsan. Takpelah Ammar ye. Doakanlah ada rezeki baby boy nanti ye - nanti tu err 3-4 tahun lagi kot. Huhu.
 
 
Ha kalau macam ni lain ceritanya :p

@ Trip to Gold Coast Morib

Baru ada masa nak cerita pasal trip to Gold Coast Morib seperti yang Ibu ada bagitau dalam entri lepas. Voucher tu untuk sehari je. Oklah sebab taklah jauh sangat. Dari Kota Damansara ke sana dalam sejam setengah - boleh tengok sini untuk tengok route ke Morib.
 
Sampai je mestilah terus chec in kan. Agak ramai juga orang masa tu. Bilik pun limited tak dapat nak request2. Takpelah mana-mana pun bolehla kan.


Persekitaran cantik dan style cuma bab kebersihan je kurang sikit. Boleh pula dekat kerusi kat depan kaunter tu banyak lalat. Sabar jelah. Huhu. Satu lagi diorang tengah dok mengecat so bususk skit la baunya.


Dapat je kunci (kad sebenarnya), kami terus ke bilik. Sebab bilik limited maka takdapatla katil double. Dapat twin sharing. Oklah bila cantum jadi lagi besar :P. Tak bestnya sebab view luar mengadap jalan. Bilik mengadap waterpark dah habis. Sob sob. Jom tengok bilik - first time berjaya ambil gambar bilik hotel, kalau tak selalu lupa je.

Ammar posing dengan Amani

Ada tingkap direct ke bilik air

 Jacuzi
 
Ada peti ais dan cerek
 
Kira dari segi bilik. Memnag puas hatilah. Bersih dan cantik. Kemudian Ayah dan Ammar terus ke waterpark kat bawah. Ibu bagi tiket waterpark Ibu kat Ammar. Yelah buat ape pula Ibu nak ikut. Amani bukan boleh mandi lagi. Tak dapat nak jengok Ammar dari bilik. So dalam pukul 6 petang tu Ibu turun ambil gambar. Sebab dah janji nak jumpa Ayah di pantai.

Gambar dari celah bangunan


Best juga waterpark die. Kira puas hati. Walaupun hari Jumaat memang ramai orang. Kalau time anak dara mesti Ibu dah join. Ni dah jadi mak dara - tengok jelah ye.

Area pantai

 Pondok - macam restaurant rasanya
 
 Pantai yang surut
 

Jumpa Ayah dan Ammar di sini. Tunggu giliran main ATV.

 Ayah, Ammar dan Amani
 
 
 
Jauh pula gambarnya. Maklumlah sambil dukung Amani sambil ambil gambar.


Ammar nak juga bergambar depan ni. Cantik katanya.
 
Then kami terus balik bilik. Buat agenda mandi manda di bilik pula. Memang kecut la badan Ammar asyik berendam.
 
 Gambar bilik air
 
 Ammar berendam dalam jacuzi
 
 Amani hanya boleh golek atas katil je ye sayang
 
Lepas mandi, kami bersiap untuk dinner. Dinner dalam khemah besar di sebelah hotel. Dapat dua kupon free. Sepatutnya Ammar kena bayar tapi orang yang jaga tu macam lepaskan je. Agaknya die malas nak kira budak-budak kot.
 
 ketar pula gambarnya
 
 
Banyak juga pilihan

Nasi berlauk

 Ibu makan nasi ayam
 
Buah, cucur, ais krim dan kek pun ada
 
Makanan dia kira ok. Ada rasa. Sedap la juga. Kira kenyang la kami makan. Berbaloi la kan kiranya. Cuma satu je kureng sikit - atas meja banyak macam binatang tu - tak tau apa nama. Kena lap sikitla. Baru nampak bersih sikit.
 

Lepas makan, kami naik bilik balik. Rehat-rehat. Layan movie kat laptop. Pastu tidur. Boleh pula hujan selebat-lebatnya pula malam tu. Takut pula Ibu. Dahla tepi pantai ni. Huhu.
 
Esoknya semua bangun awal. Nak pergi breakfast dan mandi. Penat juga pujuk Ammar bangun. Dahla sejuk kan. Amani je rileks.

Budak tak mandi

 gambar water  theme park dari tempat breakfast
 
Breakfast pun sedap. So lepas makan, Ayah dan Ammar sambung masuk water theme park. Ibu dan Amani naik ke bilik. Kemas-kemas barang. Kami check out awal sikit sebab nak pergi tempat lain pulak. Kesimpulannya - bagi Ibu oklah kalau nak bawa anak-anak bercuti. Aktiviti cuma ada water theme park dan ATV tu je. Kat luar dari hotel macam takde ape sangat. Pekan Banting happening tapi jauh. Kira untuk rileks2 anak beranak memang sesuai plus makanan pun sedap. Heh. Bolehla bagi 4 bintang. Eceh.
 
 Bertolak pulang. Bye-bye  Gold Coast Morib. Ada rezeki kami datang lagi.

@ Uish menarik

Tuesday, September 25, 2012

@ SK2 Sample

Monday, September 24, 2012

Ingat tak entri Ibu pasal SKII Facial Treatment Repair C? Ramai pula yang tanya di mana nak beli sampel or trial untuk sk2 ni. Yelah. Harga mahal. Kalau beli mahal-mahal and then tak sesuai leceh pula kan. Tempat yang Ibu beli dulu macam dah tak aktif - Ibu sekarang beli direct di kaunter sebab dah tau sesuai pakai.
 
Tapi semalam Ibu jumpa satu FB yang jual. So sape nak try bolehla cuba. Banyak juga dia jual. Ada SK2 Essence (lagi berkesan kalau pakai ni dan Repair C) dan lain-lain. Boleh tengok kat sini ye - KLIK SINI.Korang boleh beli dulu untuk cuba. Nanti simpan duit - hujung tahun beli promotion krismas SK2. Memang berbaloi - sebab besar dan tahan lama.

@ MeniarapAmani dah boleh meniarap. Start hari Jumaat minggu lepas. Tapi tak pandai pusing balik lagi. Kepala dah tegak tapi bila lama sikit bunyilah memanggil minta tolong. Takpela slow2 k sayang.

Posted via Blogaway

@ Makan jom

Sunday, September 23, 2012Makanan untuk tengah hari dah siap. Err bukan ibu masak. Ayah yang masak. Ayah memang diakui lagi pandai dan rajin masak dari ibu. Huhu. Tq ayah. Nyum2.Posted via Blogaway

@ Urut Kaki Bayi

Saturday, September 22, 2012

Dapat dari email. Just nak share. Boleh amalkan pada anak anda.
 
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Widget By Devils Workshop